Nr.3

peinliche Banalität

was wenn alle Elektronen gleichzeitig sein Glück finden?

in jedem Teilchen der Materie

jedes seins

winziges Eigentum im Raum

Punkt im Universum

für sich

findet

und 

bleibt

würde es wie beim Urknall leuchten?

Könnten wir bei dieser Licht Otas Pavel “Smrt krásných srnců” auf polnisch lesen?

embarrassing banality (online translate)

what if all electrons find happiness at the same time?

in every particle of matter

each his

tiny property in the room

point in the universe

separately

finds

and

remains

would it glow like the big bang?

With this light, could we read Otas Pavel “Smrt krásných srnců” in Polish?

zawstydzający banał (tłumaczenie online)

co jeśli wszystkie elektrony znajdą szczęście w tym samym czasie?

w każdej cząstce materii

każdy jego

malutka rzecz w pokoju

punkt we wszechświecie

oddzielnie

Znajduje się

oraz

Pozostaje

Czy to świeci jak wielki huk?

Czy przy tym świetle moglibyśmy przeczytać po polsku Otasa Pavla “Smrt krásných srnců”?